Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

do „Akademii Sukcesu”

Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku

Nabór uczniów na rok szkolny

2018/2019 trwa do 30.05.2018 roku.

 

Warunki przyjęcia do Społecznej Szkoły Podstawowej:

 1. O przyjęciu do szkoły decydują:
 2. a) do klasy czwartej wyniki nauczania zawarte w ocenie na koniec klasy drugiej
 3. b) do klasy siódmej wyniki nauczania zawarte na świadectwie ukończenia klasy piątej

Do obu klas:

–  kompletność dokumentacji wymaganej do rekrutacji (w tym dostarczenie do 6 lipca świadectw ukończenia klasy trzeciej (osoby zakwalifikowane do klasy czwartej) lub szóstej (osoby zakwalifikowane do klasy siódmej)

–  podpisanie umowy na świadczenie usług edukacyjnych

–  wpłata wpisowego w wysokości 250 zł w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi) na podany rachunek bankowy:

PKO BP Oddział 2 w Bydgoszczy nr 72 1020 1475 0000 8102 0103 5997
Społeczne Towarzystwo Edukacyjne, ul Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz

Tytuł: wpisowe Czersk Akademia Sukcesu,  imię i nazwisko ucznia

 1. 2. Dokumenty wymagane do przeprowadzenia procesu rekrutacji:
  – podanie o przyjęcie dziecka do szkoły,
  – kompletnie i rzetelnie wypełniona ankieta dla rodziców
 2. 3. Liczebność klas 10-20 uczniów
 3. 4. W roku szkolnym 2018/2019 będzie utworzona jedna klasa IV i jedna klasa VII.
 4. 5. Nauka w „Akademii Sukcesu” Społecznej Szkole Podstawowej w Czersku jest odpłatna.
  Rodzice zobowiązani są do:
  podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych;
 5. terminowego uiszczenia opłat wynikających z umowy;
 6. zakup niezbędnych materiałów np. zeszytów, jednolitego stroju uroczystego, przyborów szkolnych itp.
 7. 6. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor szkoły.
 8. 7. Dyrektor ustala listę uczniów klas.
 9. 8. Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków opieki i nauczania.
 10. Dyrektor decyduje o przydziale ucznia do danego oddziału biorąc pod uwagę strukturę zespołu klasowego oraz warunki organizacyjne szkoły.
 11. 10. Miesięczne czesne wynosi 250 zł i obejmuje: podstawę programową, dodatkowe zajęcia rozwijające (np. robotykę i język angielski) i wyrównawcze (wg potrzeb), opiekę logopedyczną, opiekę psychologa, dodatkowe zajęcia z szermierki historycznej oraz strój sportowy i wszystkie podręczniki

Dla uczniów deklarujących naukę kaszubskiego, kwota czesnego to 100 złotych

 

 1. 11. Miesięczne czesne płatne jest od września 2018 do sierpnia ostatniego roku nauki ucznia w szkole, także w miesiące wakacyjne.
 2. 12. W przypadku wolnych miejsc nabór uzupełniający trwa przez cały rok i dokonuje go dyrektor szkoły.
 3. O przyjęciu dziecka Rodzice zostaną powiadomieni osobiście, zaproszeni na podpisanie umowy z dyrektorem szkoły, a ostateczna lista podana zostanie do połowy czerwca 2018 r.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie LO im. W. Pola w Czersku ul. Szkolna 3  w godzinach od 8:00 do 15:30 od poniedziałku do piątku

 

Na wszelkie pytania odpowie dyrektor Hieronim Kucharski pod nr tel.: 602-299-149 e-mail hieronim.kucharski@gmail.com

Serdecznie Zapraszamy 🙂